3 C
București
vineri, decembrie 1, 2023
AcasăFără categorieSinteza Programelor Operaționale 2021-2027

Sinteza Programelor Operaționale 2021-2027

Date:

Pe aceeași temă

Listă Programe Operaționale:

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă

Sfarsitul primului paragraf

Viziunea strategică a programului operațional:

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 este elaborat în acord cu obiectivul Uniunii Europene (UE) de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, art. 11 și art. 191 și 174 din TFUE, acordând atenție deosebită inclusiv zonelor rurale. În elaborarea PODD s-a avut în vedere Semestrul European, Recomandările Specifice de Țară (RST) relevante, Programul Național de Reformă, Rapoartele de Țară (RT) din 2019 și 2020, precum si nevoile naționale de dezvoltare. PODD va adresa provocările identificate prin finanţarea celui de-al doilea obiectiv de politică din Regulamentul nr. 1060/2021, ”o Europă mai verde”.
PODD contribuie la transformare a UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă, disociată de utilizarea resurselor conform obiectivelor Pactului Verde European (PEV) si Planului de acțiune UE privind reducerea la zero a poluării, ca parte integrantă a PEV. PODD are ca fundament Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilã a României (SNDD) 2030, document structurat in acord cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite conform Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă și Concluziilor Consiliului UE.

 

Obiectivul general al PODD  vizează crearea premiselor pentru realizarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050, concomitent fiind asigurată utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Scopul PODD este în principal îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, precum și îndeplinirea obligațiilor rezultate din directivele europene. Concomitent, PODD urmărește realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare în domeniul eficienței energetice, protecției mediului și managementului riscurilor și reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii  Europene şi România cu privire la infrastructura în aceste domenii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

 

Obiective specifice
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva privind energiei din surse regenerabile (UE) 2018/2001[1], inclusiv cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în aceasta;
 • Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene;
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice;
 • Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor;
 • Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
 • Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare;

 

Buget UE si repartizarea pe priorități de investiții

Alocarea UE PODD 2021-2027 – 5.254=  4.044 mld euro UE + 1.210 BS

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

 • FEDR – 2,220 miliarde euro
 • FC – 375,110 milioane euro
 • Total – 2,595 miliarde euro

Prioritatea 2 – Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și remediere a siturilor contaminate

Prioritatea 3 – Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor

 • FEDR – 440,199 milioane euro

Prioritatea 4 – Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

 • FEDR – 325 milioane euro
 • FC – 523,763 milioane euro
 • Total – 848,874 milioane euro

Programele Operaționale Regionale

Sinteză pe regiuni

 

Viziunea strategică a programelor operaționale regionale are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate într-un cadru larg partenerial ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii.

Obiectivul general al programelor operaționale regionale 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic.

 

Obiective specifice
 • Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice
 • Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva privind energiei din surse regenerabile (UE) 2018/2001[1], inclusiv cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în aceasta
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice
 • Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
 • Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon
 • Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
 • Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online
 • Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea
 • Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane
 • Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane

 

Buget

POR SE 1,488 mld Euro din care:                                                                 POR NE 1,759 mld Euro din care:

o           1,238 mld Euro FEDR                                                                      o        1,457 mld Euro FEDR

o           250,16 mil Euro BS                                                                          o        0,302mld Euro BS

 

POR V 1,179 mld Euro din care:                                                                  POR Centru  1,384 mld Euro din care:

o           981,173 mil Euro FEDR                                                                   o          1,152 mld Euro FEDR

o           197,920 mil Euro BS                                                                       o          0,232 mld Euro BS

 

POR SV Oltenia 1.208,985 mil. euro, din care                                            POR București-Ilfov 1.466,464 mil Euro din care:

o           997,844 mil. euro FEDR                                                                  o        586,585 mil Euro FEDR

o           211,141 mil. euro BS                                                                         o        879,878 mil Euro BS

 

POR Sud Muntenia 1,577 mld Euro din care:                                            POR NV 1,437 mld Euro din care:

o             1,312 mld Euro FEDR                                                                      o       1,194 mld Euro FEDR

o             0,265 mld Euro BS                                                                         o       242,673 mil Euro BS


Programului Operațional Tranziție Justă

 

Viziunea strategică a programului operațional:

Obiectivul POTJ este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii disparităților regionale.

Viziunea strategică a POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu masuri de recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale necesară pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare.

Prin acțiunile care vor fi selectate POTJ vrea să se asigure că trecerea către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil, respectându-se principiul că ”nimeni nu este lăsat în urmă”.

Obiective specifice:

POTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său specific acela de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Acțiunile care vor face obiectul finanțării POTJ, așa cum se prevede în Pactul ecologic european și în Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă, vin în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021- 2027, însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea consecințelor sociale șieconomice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin utilizarea la un loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional.

 

Buget:

POTJ 2021-2027 – are propusă o alocare indicativă totală de aprox. 1,766 mld de Euro FEN, din care 0,766 mld JTF și 1 mld. NGEU la care se adaugă cofinanțare națională de 0,264 mld fiind disponibili în total 2,030 mld euro


Programului Operațional Educație și Ocupare

 

Viziunea strategică a programului operațional:

În acord cu Obiectivul de Politică 4 al UE „O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”, pentru perioada 2021-2027, viziunea națională în domeniul capitalului uman pentru perioada 2021-2027 este de a crea „O Românie mai socială cu acces egal la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educație relevant pentru piața muncii, stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții, o societate bazată pe solidaritate și condiții de viață mai bune pentru toți cetățenii”, prin atingerea a 2 obiective majore:

(i) „Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții”.

(ii) „Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă”

Proiectarea strategică a pornit de la principala problemă cu care se confruntă piața muncii, reprezentată de deficitul de forță de muncă și de competențe relevante, precum și de la provocările sistemului educațional și obiectivele cadrului strategic România Educată care vizează: formarea competențelor de bază (inclusiv cele digitale) și transversale, incluziune și egalitate de șanse, tranziții ecologice și digitale, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea învățământului superior, consolidarea cooperării internaționale în educație, inclusiv prin creșterea potențialului de cooperare din sectorul învățământului profesional și tehnic.

 

Strategia POEO este de a concentra intervențiile FSE pe provocările majore din domeniul educației și ocupării, corelate cu prioritățile obiectivului de politică 4, Agenda pentru competențe în Europa, Orientările Strategice Europene pentru Ocupare, Garanția pentru Tineret Consolidată, Recomandarea Consiliului 2016/C 484/01 privind parcursurile de actualizare a competențelor ”Upskilling Pathways”, Planul de Acțiune pentru Educația Digitală (2021-2027), Pactul Verde European și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

 

Obiectivul general al programului operațional Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește să valorifice potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, în domeniul Ocupării, obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe inovare socială.
Obiective specifice (a) îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale;

(b) modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii;

(c) promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile;

(d) promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate și a unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat, care să reducă riscurile la adresa sănătății;

(e) îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe antreprenoriale și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a uceniciilor;

(f) promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;

(g) promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând mobilitatea profesională;

(j) promovarea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Repartizarea bugetului programului pe priorități de investiții: explicarea justificării bugetului alocat nevoilor pe priorități de investiții; Prioritatea 1 – Modernizarea instituțiilor pieței muncii

o   FSE+ – 301,5 milioane euro

Prioritatea 2 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii

o   FSE+ – 879,9 mil euro

Prioritatea 3 – Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

o   FSE+ – 317,5 mil euro

Prioritatea 4 – Antreprenoriat și economie socială

o   FSE+ – 330 mil euro

Prioritatea 5 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară

o   FSE+ – 170 mil euro

Prioritatea 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație

o   FSE+ – 400 mil euro

Prioritatea 7 – Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

o   FSE+ – 300 mil euro

Prioritatea 8 – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

o    FSE+ – 300 mil euro

Prioritatea 9 – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

o    FSE+ – 440,200 mil euro

Prioritatea 10 – Asistență tehnică

o    FSE+ – 45 mil euro


Programul Operațional Sănătate

 

Viziunea strategică a programului operațional:

O națiune cu oameni sănătoși și productivi prin acces la servicii preventive, de urgență, curative și reabilitare de calitate.

Obiectivul general al programului operațional  

Îmbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului  de sănătate.

Obiective specifice Ø  Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Ø  Servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate

Ø  Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate

Ø  Investiții pentru construirea spitalelor regionale

Ø  Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

Ø  Digitalizarea sistemului medical

Ø  Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

Buget UE  si repartizarea pe priorități de

investiții

 

Alocarea totală POS 2021-2027 – 3.880 miliarde euro =  2,274 mld euro UE + 1,606 miliarde euro BS

Prioritatea 1 – Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

o   FEDR – 257,625 milioane euro

o   FSE+  – 387,459 milioane euro

o   Total – 645,084 milioane euro

Prioritatea 2 – Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate

o   FEDR – 116,860 milioane euro

o   FSE+  –   97,158 milioane euro

o   Total  – 214,019 milioane  euro

Prioritatea 3 – Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate

o   FEDR –   124,503 milioane euro

o   FSE+ (ESO 4.7)  63,318 milioane euro

o   FSE + (ESO 4.11)  69,917 milioane euro

o   Total – 257,739 milioane euro

Prioritatea 4 – Investiții pentru construirea spitalelor regionale

o   FEDR – 500 milioane euro

 

Prioritatea 5 –  Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

o   FEDR –196,142 milioane euro

 

Prioritatea 6 –  Digitalizarea sistemului medical

o       FEDR –143,416 milioane euro

 

Prioritatea 7 –  Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

o   FEDR – 285,660 milioane euro

o   FSE+    – 32,146 milioane euro

o   Total – 317,806 milioane euro


Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială

 

Viziunea strategică a programului operațional:

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) vine cu un ansamblu de măsuri integrate prin care sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale pentru a contribui în mod direct la susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială, in linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale. Arhitectura intervențiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată implementarea acțiunilor în mod integrat, coerent și eficient și să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile țintite, fără a dispersa efortul financiar. La nivel de program, prioritățile sprijină grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind măsuri care sunt integrate și interconectate, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervențiilor.

 

Obiectivul general al programului operațional Obiectivul general al POIDS este susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și sprijinirea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială, in linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.
Obiective specifice

 

·     Ameliorarea eficienței și incluziunii piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii sociale și prin promovarea economiei sociale

·     Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

·     Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale

·     Promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe, inclusiv a migranților, prin acțiuni integrate care să includă locuințele și serviciile sociale

·     Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale

·     Promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile

·     Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități

·     Favorizarea incluziunii active în vederea promovării egalității de șanse, a nediscriminării și a participării active, precum și în vederea îmbunătățirii capacității de inserție profesională, în special în rândul grupurilor defavorizate

·     Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

·     Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

·     Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a celor mai defavorizate persoane și a copiilor

·     Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane

Buget UE  si repartizarea pe priorități de

investiții

 

 

Alocarea UE POIDS 2021-2027 este de 4.151 miliarde euro, din care:

2,995 miliarde Euro FSE+,  370 milioane Euro FEDR și 785 milioane Euro BS

 

Prioritatea 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

FSE+: 160 milioane Euro

FEDR: 50 milioane Euro

 

Prioritatea 2. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală 

FSE+: 100 milioane Euro

 

Prioritatea 3. Protejarea dreptului la demnitate socială

FSE+: 178,5 milioane Euro

FEDR: 100 milioane Euro

 

Prioritatea 4. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale

FSE+: 661,5 milioane Euro

FEDR: 16,15 milioane Euro

 

Prioritatea 5. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

FSE+: 368,75 milioane Euro

FEDR: 51,40 milioane Euro

 

Prioritatea 6. Servicii de suport pentru persoane vârstnice

FSE+: 150 milioane Euro

FEDR: 40 milioane Euro

 

Prioritatea 7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

FSE+: 302,15 milioane Euro

FEDR: 90,80 milioane Euro

 

Prioritatea 8. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

FSE+: 142 milioane Euro

FEDR: 22,25 milioane Euro

 

Prioritatea 9. Ajutorarea persoanelor defavorizate

FSE+: 887,54 milioane Euro

 

Prioritatea 10. Asistență tehnică

FSE+: 45 milioane Euro


Programului Operațional Transport

 

Viziunea strategică a programului operațional:

Viziunea pentru anul 2030 este de a extinde infrastructura de transport pe teritoriul Romaniei in vederea imbunatatirii conectivitatii intre regiunile tarii dar si cu restul tarilor din Uniunea Europeana.

POT 2021-2027 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027 şi în acord cu Raportul de țară, si Recomandarile specifice de Tara, dar si strategiei dezvoltata de Romnaia pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare in domeniul infrastructurii de transport, Planul investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030 (document publicat in iulie 2020).

Strategia POT s-a dezvoltat la intersecția politicii europene de transport evidențiată prin Politica TEN-T, Strategia Europa 2020, pachetul “Europa în mișcare” și nevoile naționale de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor de transport, precum și a siguranței rutiere așa cum sunt prezentate în Strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României parte din Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030.

Prin urmare principala provocare pe care POT 2021-2027 va trebui să o rezolve o reprezintă recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a României, adaptata inclusiv utilizarii duale si asigurând în același timp atingerea obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate durabilă și sigură.

Pentru identificarea celorlalte provocări la care POT 2021-2027 va răspunde sunt avute in vedere principalele obiective prevăzute de documentele strategice europene și naționale, precum și impactul asupra economiei globale produs de criza noului Coronavirus COVID-19.

 

Obiective specifice
 • Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală
 • Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
 • Mobilitate națională, regional și locală sustenabilă
Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operațional
 • Prioritatea 1 – Îmbunătățirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier
 • Prioritatea 2 – Îmbunătățirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritoriala
 • Prioritatea 3 – Îmbunătățirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată
 • Prioritatea 4 – Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente față de schimbări climatice prin creșterea capacității de transport pe calea ferată
 • Prioritatea 5 – Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gardului de utilizare a transportului cu metroul in regiunea Bucuresti- Ilfov
 • Prioritatea 6 – Îmbunătățirea conectivității si mobilitatii urbane, durabila si rezilienta in fata schimbarilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
 • Prioritatea 7 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal
 • Prioritatea 8 – Creșterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor
 • Prioritatea 9 – Creșterea gradului de siguranța si securitate pe rețeaua rutiera de transport
 • Prioritatea 10 – Asistență tehnică
Bugetul estimat al programului si  repartizarea bugetului programului pe priorități de

investiții

8,368 mld Euro din care: 2,042 mld Euro FEDR, 5,570 mld Euro FC, 4,612 mld Euro BS

Prioritatea 1 – Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier

o   FEDR – 551 milioane euro

o   FC – 1,385 mld euro

o   Total – 1.936 mld euro

Prioritatea 2 – Imbunatatirea conectivitatii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritoriala

o   FEDR – 350 mil euro

Prioritatea 3 – Imbunatatirea conectivitatii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată

o   FEDR – 440,8 mil

o   FC – 655,2 mil

o   Total – 1.096 mil euro

Prioritatea 4 – Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente față de schimbări climatice prin creșterea capacității de transport pe calea ferată

o   FEDR – 250 mil euro

Prioritatea 5 – Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gardului de utilizare a transportului cu metroul in regiunea București-Ilfov

o   FC –  250 mil euro

Prioritatea 6 – Îmbunătățirea conectivității si mobilitatii urbane, durabila si rezilienta in fata schimbarilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferata

o   FEDR – 350 mil euro

Prioritatea 7 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal

o   FC – 30 mil euro

Prioritatea 8 – Creșterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor

o    FC – 200 mil euro

Prioritatea 9 – Creșterea gradului de siguranța si securitate pe rețeaua rutiera de transport

o   FEDR – 100 mil euro

Prioritatea 10 – Asistență tehnică

o   FC – 50 mil euro


Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

 

Viziunea strategică a programului operațional:

Cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)/Specializare inteligentă (SI) – este vizată creșterea cheltuielilor private CDI, a colaborării public-privat, reducerea fragmentării ecosistemului CDI, creșterea performanței și a transferului de cunoștințe și tehnologie, precum și creșterea cooperării științifice internaționale.

Antreprenoriat – punerea bazelor unui ecosistem solid de inovare și antreprenoriat, inclusiv prin crearea/operaționalizarea HUB-ului de antreprenoriat, transformarea digitală a IMM-urilor pentru creșterea producțivității muncii și sprijinirea producției cu valoare adăugată mare,  dezvoltarea Centrelor de Inovare Digitală.

Digitalizare – creșterea calității serviciilor publice prin oferirea de servcii noi, inovative, sigure și rapide care să răspundă nevoilor cetățenilor și mediului de afaceri, prin utilizarea platformei de informare bazată pe Open și Big Data care să poată sprijini procesul de luare a deciziilor guvernamentale, reducerea fragmentării soluțiilor IT, precum și cerarea cadrului și a capacităților de interoperabilitate.

POCIDIF propune măsuri în domeniile CDI/SI și al digitalizării, finanțate prin granturi/instrumente financiare, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național.

Pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare și de la prioritățile de finanțare enunțate în Acordul de Parteneriat 2021-2027, POCIDIF este elaborat având în vedere documentele strategice relevante elaborate la nivel EU și documentele relevante la nivel național (ex. Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specilizare Inteligentă, Documentul de Politică Publică eGov, Catalogul serviciilor publice).

Obiectivul general al programului operațional

 

 • Dezvoltarea ecosistemului CDI și a celui anteprenorial.
 • Dezvoltarea serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri.
 • Transformarea digitală a IMM-rilor.
Obiective specifice
 • Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice
 • Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
 • Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială
Buget UE  si repartizarea pe priorități de

investiții

 

Alocarea UE POCIDIF 2021-2027 – 2.201=  1.650 mld euro UE + 0.551 BS

P1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO

o   FEDR – 1,020 mil euro

P2. Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri

o    FEDR –    608 mil euro

P3. Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural

o   FEDR –       22 mil euro


Programului Operațional Asistență Tehnică

 

Viziunea strategică a programului operațional:

POAT are drept scop asigurarea sprijinului pentru un proces de implementare eficientă și eficace a fondurilor în România, în conformitate cu principiile orizontale stabilite în art. 3 și 5 TUE, inclusiv art. 10 TFUE. În îndeplinirea funcțiilor sale.

Strategia POAT are în vedere recomandările specifice de țară (RST) 2019 privind îmbunătățirea calității și predictibilității procesului decizional, simplificarea procedurilor administrative, achizițiile publice, precum și cele prevăzute în RST 2020 cu privire la îmbunătățirea eficacității și calității administrației publice, inclusiv prin implicarea adecvată a partenerilor sociali, urmându-se recomandarea de a se elabora un plan de creștere a capacității administrative la nivel național și câte unul la nivel regional în vederea asigurării cadrului strategic pentru creșterea capacității administrative pentru a răspunde adecvat nevoilor de implementare a noii politici de coeziune.

Buget UE  și repartizarea pe priorități de investiții

 

Alocarea POAT

Total: 959.430.864 mil euro – FSE+: 203.318.630 euro  FEDR: 254.169.243 euro  BS: 501.942.991 euro

 

Prioritatea 1 Asigurarea  funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor

FEDR: 254.169.243 euro

BS: 319.067.123 euro

 

Prioritatea 2 Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor

FSE+ : 203.318.630 euro

BS  182.875.868 euro


 

spot_img

Cele mai recente

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.